Sanering voormalige vuilstort te Bierum

Home Projecten Sanering voormalige vuilstort te Bierum

Sanering voormalige vuilstort te Bierum

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl voldoet niet aan de veiligheidsnorm in het kader van de hoogwaterbescherming. Daarom gaat waterschap Noorderzijlvest de zeedijk versterken. De voormalige stortplaats Bierum vormt een obstakel voor de dijkversterking. Voorafgaand aan de dijkversterking wordt de stortplaats in opdracht van de gemeente Delfzijl gesaneerd middels ontgraving.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw heeft de gemeente op de locatie Nieuwstad te Bierum een Hinderwetvergunning verleend voor de oprichting van een stortplaats voor huishoudelijk afval. Rond de jaren ’70 is de stortplaats afgedekt met grond en in gebruik genomen als camping. Rond de eeuwwisseling is vastgesteld dat de bodem verontreinigd is. Daarop is besloten de camping te amoveren, de bovenlaag af te graven en aan te vullen met grond. 

V&G-plan

Voordat het project in uitvoering is gegaan heeft Enviso een Veiligheids- en Gezondheidsplan opgesteld voor de aannemer Van der Wiel Infra & Milieu BV. In dit plan zijn de veiligheidsaspecten en risico’s benoemd voor een veilige uitvoering. De Hoger Veiligheidskundige van Enviso (Lex Gruppen) is nauw bij de werkzaamheden betrokken en hij is tevens het aanspreekpunt voor de uitvoering qua veiligheid.

Grondstromen

De stortplaats is destijds afgedekt met een laag grond. Uit voorgaande bodemonderzoeken is gebleken dat deze grond licht tot matig verontreinigd is met diverse parameters. Op één plaats is een verontreiniging met asbest aangetroffen. Na sanering van deze asbestverontreiniging is door Enviso een in-situ partijkeuring (AP-04) uitgevoerd van de deklaag, waarbij in totaal vier deelpartijen zijn bemonsterd voor de analyse op het standaard pakket aangevuld met asbest.

Bij de sanering van de stortplaats komen o.a. grondstromen vrij. Bij het beoordelen en onderzoeken van deze grondstromen wordt gebruik gemaakt van de expertise van Enviso.