Bodemonderzoek en -sanering Steenhouwersstraat te Harlingen

Home Projecten Bodemonderzoek en -sanering Steenhouwersstraat te Harlingen

Bodemonderzoek en -sanering Steenhouwersstraat te Harlingen

De saneringslocatie is gelegen aan de Steenhouwersstraat aan de zuidzijde van het oude stadscentrum van Harlingen, tussen de Zuiderhaven en de Spoorstraat.Ter plaatse zijn onder meer een drukkerij, een brandstoffendetailhandel, een woning en een restaurant aanwezig geweest.

Uit de door Enviso uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt, dat twee gevallen van bodemverontreiniging aanwezig zijn. Het betreft een verontreiniging met minerale olie in zowel de grond als het grondwater en een verontreiniging in de grond met zware metalen en PAK.

Naar aanleiding van de voorgenomen herinrichting en nieuwbouw is door Enviso een saneringsplan opgesteld. Na sloop van de opstallen is eind september 2017, onder milieukundige begeleiding van Enviso, gestart met de uitvoering van de bodemsanering. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in combinatie met archeologisch onderzoek. Tijdens de sanering is de verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd van de locatie, waarmee de bodemkwaliteit geschikt is gemaakt voor de toekomstige bestemming. Medio oktober 2017 is de grondsanering beëindigd. Na controle van de grondwaterkwaliteit ter plaatse van de verwijderde verontreiniging met minerale olie wordt door Enviso het evaluatieverslag opgesteld.