Bodemonderzoek

Home Diensten Milieutechniek Bodemonderzoek

Milieukundig bodemonderzoek

Enviso Ingenieursbureau is gespecialiseerd en gecertificeerd in het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek. Een milieukundig bodemonderzoek start altijd met een historisch onderzoek. Op basis daarvan kunnen wij een vervolgonderzoek uitvoeren. Als er vermoeden bestaat dat de grond is verontreinigd met asbest, dan vindt aanvullend een asbestonderzoek plaats. Bij Enviso zijn wij in het kader van Kwalibo gecertificeerd om deze veldwerkzaamheden uit te voeren onder het procescertificaat (BRL 2000).

Verkennend bodemonderzoek

Op basis van de onderzoekshypothese van het historisch onderzoek, gaan wij aan de slag met een verkennend bodemonderzoek.  Bij het verkennend bodemonderzoek onderzoeken wij de algemene kwaliteit van de bovengrond, de ondergrond en het grondwater. Wij werken hierbij volgens de algemene norm NEN 5740. De resultaten van het verkennend onderzoek verwerken wij in een bodemonderzoeksrapport. Dit rapport is bestemd voor het bevoegd gezag, die vervolgens beoordeelt of er een bodemgeschiktheidsverklaring (in de volksmond “schone grond verklaring”) afgegeven wordt.

Verkennend bodemonderzoek - Enviso

Nader bodemonderzoek

Als bij het verkennend bodemonderzoek een vorm van verontreiniging is aangetroffen dan is een nader bodemonderzoek (NTA 5755 ) verplicht. Bij het nader bodemonderzoek onderzoeken wij de aard en concentraties van de verontreinigde stoffen, en de omvang van de bodemverontreiniging. Vervolgens wordt er een definitieve uitspraak gedaan of er al dan niet sprake is van ernstige bodemverontreiniging en/of sanering op korte termijn vereist is.

Asbestonderzoek

Om te bepalen of uw bodem is verontreinigd met asbest, voeren wij een asbestonderzoek uit conform NEN 5707. Ook hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een verkennend asbestonderzoek en een nader onderzoek naar asbest. Wanneer bij het verkennend onderzoek asbest wordt geconstateerd, wordt afhankelijk van de omvang en situatie ook een nader onderzoek uitgevoerd. Het asbestonderzoek kan prima worden gecombineerd met het hierboven omschreven bodemonderzoek. Onze uiteindelijke bevindingen verwerken wij in een rapport.

Bodemonderzoek nabij tankinstallaties

Het bodemonderzoek nabij tankinstallaties conform NEN 5740 wijkt af van een regulier bodemonderzoek, zoals hierboven omschreven. Dit omdat er extra onderzoek gedaan moet worden ter plaatse van enkele kritische punten, waaronder; het vulpunt, de onderzijde van de tank en het ontluchtingssysteem. Indien daar aanleiding voor is moeten drijflaagmetingen worden uitgevoerd, boven de grondwaterspiegel kan olie een drijflaag vormen.

Afspraak maken?

Wilt u uw bodemonderzoek laten uitvoeren door een gecertificeerd milieuadviesbureau? Enviso is voor u de juiste partner. Maak vandaag nog een afspraak voor bodemonderzoek met één van onze bodemspecialisten.